top of page
  • Writer's pictureКултура β

Еко-фактопедија бр.1 - COP

COP е скратеница за Conference of parties или Конференција на страните и е врховно тело за носење одлуки на рамковната конвенција на обединетите нации за климатски промени (UNFCCC).


COP се одржува еднаш годишно и трае две недели. Во текот на овие две недели се одвиваат официјални преговори во однос на склучување на меѓународен договор по кои земјите потписнички се раководат како да го намалат глобалното затоплување и да ги ублажат или да се адаптираат на климатските промени.

19 views

Comentários


bottom of page