top of page
  • Writer's pictureВасил Ханџиски

Еко – фактопедија бр. 23 - Екотоксикологија

Екотоксикологијa е гранка на токсикологијата која ги проучува токсичните ефекти на загадувачите од природно и од антропогено потекло на екосистемите.


Целта на екотоксиколгијата е да може да се предвидат ефектите од загадувањето, за да може да се преземат  ефективни мерки за спречување или санирање на какви било штетни ефекти.


Екотоксикологијата е релативно млада наука која се појавила  во 1970-тите. Нејзините методолошки аспекти,  се изведени од токсикологијата,  и се проширени за да ја опфатат  животната средина. За нејзин основач се смета Рене Траут кој првпат го изоговрил терминот ,,екотоксикологија” за време на конфенерција за животна средина во Стокхолм.

83 views

Comments


bottom of page