top of page
  • Writer's pictureВасил Ханџиски

Еко-фактопедија бр.2 - 3Р

Принципот на редуцирање на отпадот, рециклирање и реупотреба на произоводите и материјалите често се насловува како ,,3Р”.


Под редуцирање на отпад се подразбира користење на помалку материјали и енергија за да се намали отпадот и да се зачуваат природните ресурси.


Рециклирањето претставува процес на обработка на користените материјали за добивање на нови производи.


Да се реупотреби значи да се искористи некој предмет повторно откако веќе претходно бил користен.

19 views

Comments


bottom of page