top of page
  • Ева Стојчевска

Зошто хидроенергијата веќе не е обновлив ресурс на енергија?

Уште од најмали години учиме дека обнoвливи ресурси на енергија се вода, ветер и сонце. Ветерници, хидроцентрали, сончеви панели, тоа е сè што знаеме, тоа е иднината. Но кога зборуваме за животна средина и одржливост, не е секогаш сè така едноставно.


Хидроенергија е енергија која потекнува од силата на водата, поточно од вода во движење. Запознаени сме со бројката на хидроелектрани во нашата земја, поспецифично знаеме дека е голема бројката.


Како поминува време имаме сè понови истражувања, информациите се менуваат. Факт е дека фосилните горива се штетни и дека полека но со сигурност се помалку се потпира на нив за производство на електрична енергија. Обновливите ресурси на енергија се иднината, и сè повеќе државите работат на планови за производство на чиста енергија.


Активистите и биолозите не се согласуваат дека малите хидроцентрали се начинот на кој треба да се потпреме. Тврдат дека енергијата која се добива од малите хидроцентрали не е толку значајна во однос на каква штета прави на природата. Цел свет сè повеќе се посветува на сончева енергија. Нашата земја има 300 сончеви денови од 365, штета е да не се искористи ваков огромен потенцијал. Ако се искористи капацитетот на земјата, ќе се произведува доволно енергија за да се продава на соседните држави.


240 views

Recent Posts

See All
bottom of page