top of page
  • Writer's pictureВасил Ханџиски

Еко-фактопедија бр.4 - Третман на отпад

Третман на отпад се однесува на активностите кои се потребни за да се осигура дека отпадот ќе има најмало можно влијание врз животната средина. Во многу земји постојат и закони кои го регулираат справувањето со различен тип на отпад.


Третманот на цврстиот отпад е една од клучните компоненти за успешно управување со отпадот. Всушност тоа претставува собирање, справување и фрлање на цврст отпад, кој повеќе не е корисен.


Третман на земјоделски отпадни води претставува отстранување на течниот отпад од животните и остатоци од пестициди.


Третман на индустриските отпадни води се однесува на третман на отпадот од фабрики, рудници, електрани и други комерцијални објекти.


Под поимот третман со радиоактивен отпад се подразбира отстранување и справување со радиоактивниот отпад.

20 views

Comments


bottom of page