top of page
  • Writer's pictureСофија Тодороска

Бисер: Благамедена

Благамедена


вид збор: именка, Женски род


значење: Ласица


Етимологија:


Овој назив се среќава единствено на македонската дијалектна територија и тоа во едно населено место.


Составен е од две придавски форми. Првата компонента, благ, потекнува од прасл. придавка *bȏlgъ чие примарно значење било „добар“, додека втората компонента претставува придавска изведенка од мед < прасл. *mȅdъ што покрај примарното значење ‘што се однесува на мед’, може да означува и нешто ‘мило, драго’. Мотивот за именувањето на ласицата со овој назив можеби е поврзан со народните верувања за ова животно, но не се исклучува и можноста дека бојата на крзното претставувала мотив за неговата појава.


(Од лингвистичкиот атлас на македонските дијалекти според материјалите на општословенскиот лингвистички атлас)

64 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page