top of page
  • Writer's pictureСофија Тодороска

Бисер: Киска

Киска


Вид збор: именка, женски род


Значење: зглоб


Етимологија:


Во едно населено место на македонската дијалектна територија се среќава и називот киска. Називот потекнува од прасл. *kystъka, коешто е изведено со додавање на суфиксот -ъка на коренот *kyst-ь со значење ʻсноп, врзоп, букетʼ


(Од лингвистичкиот атлас на македонските дијалекти според материјалите на општословенскиот лингвистички атлас)


87 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page