top of page
  • Writer's pictureСофија Тодороска

Бисер: (ЧУ)РИЛКА / (ЧУ)РИЛО

(ЧУ)РИЛКА / (ЧУ)РИЛО


Вид збор: именка, женски / среден род


Значење:

1. рилка

2. муцка (од свиња)

3. усни


Потекло:

Во десет населени места на македонската дијалектна територија се среќаваат називи од типот (чу)рилка, (чу)рило. Карактеристични се за централна и северозападна Македонија.


Називите од овој тип се поврзуваат со прасл. Глагол *ryti со значење ‘копа, рие’, т. е. водат потекло од прасловенската основа *ry- (Skok III, 1973: 148).


Паралели на прасл. *ryti се регистрирани и во балтичките јазици – литв. ráuti

‘вади (од корен), кине, влече, копа’, латв. raût ‘кине, извлекува’, како и во други индоевропски јазици, стисл. rýja ‘кине, кубе (волна)’, лат. ruō, ruere ‘паѓа, пропаѓа, фрла’ (Boryś 2005: 529).


Називи, изведени од истата прасловенска основа, се распространети речиси на целата словенска територија, според материјалите на ОЛА.


(Од лингвистичкиот атлас на македонските дијалекти според материјалите на општословенскиот лингвистички атлас – ОЛА)


25 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page