top of page
  • Writer's pictureВасил Ханџиски

Еко-фактопедија: Компостирање


Компостирање е природен начин на рециклирарње на органската материја. Во неговата суштина е процес на биодеградација (разградување на органските материи кои се присутни во органскиот отпад, измешан со суви лисја, гранки и слично и градинарска земја во присуство на кислород, микроорганизми и доволна влажност.


Постојат и материи кои не можат да се компостираат и тука спаѓаат: течни остатоци од варена храна, месо, риба, коски, кожа, млечни производи, пепел, амбалажа, обоен отпад, облека и сл.


Продуктот на овој процес е компост, кој преставува висококвалитетно органско ѓубриво. Има темнокафеава, темносина или црна боја и е со изглед и мирис на плодна земја.


50 views

コメント


bottom of page